K.I.S.S.


Keep It Simple Stupid, or K.I.S.S. is minimalist fashion.