K.I.S.S.

Keep It Simple Stupid, or K.I.S.S. is minimalist fashion.